(ANALIZA IN POVZETEK KORONAZAKONA) Kaj prinaša podjetjem, espejem, upokojencem, družinam, študentom ...

Matija Stepišnik, 4.4.2020
Janko Rath

Kaj vse prinaša tako imenovani koronazakon, torej mega zakonski paket za zajezitev posledic epidemije, ki je bil v četrtek zvečer potrjen v DZ in čaka še na objavo v uradnem listu.

Pri gospodarskem delu zakona nam je pomagal mariborski odvetnik Slavko Vesenjak, ki svetuje tudi Obrtni zbornici Maribor, ostale dele smo večinoma razdelali sami. Zakon ne velja za finančne družbe, torej zavarovalnice in banke.

POVZETEK ZA DELODAJALCE

Povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo

Upravičeni delodajalec

"Do pomoči so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 odstotkov glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 ne bodo dosegli več kot 50-odstotno rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. V primeru, da ta pogoj pomoči ob predložitvi letnih poročil za leto 2020 ne bo dosežen, bo moral upravičenec naknadno vrniti celotno pomoč iz prvega odstavka tega člena."

Časovna omejitev

Delodajalec lahko napoti posameznega delavca na začasno čakanje na delo najdlje do 31. maja 2020. Delavce lahko napoti na čakanje za daljše obdobje, a veljavnost subvencij je po tem zakonu do konca maja.

Obvestilo delavcu o napotitvi

Delodajalec delavca pisno napoti na začasno čakanje na delo. V pisnem napotilu določi čas začasnega čakanja na delo, možnosti in način poziva delavcu, da se predčasno vrne na delo, ter višino nadomestila plače.

image
Profimedia Fotografija je simbolična.

Višina nadomestila plače za delavca

Delavec ima v času začasnega čakanja na delo in v času, ko zaradi višje sile ne opravlja dela, pravico do nadomestila plače v višini 80 odstotkov povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev pred začetkom odsotnosti.

Nadomestilo plače ne sme biti nižje od minimalne plače v Republiki Sloveniji. Vendar pa se izplačano nadomestilo plače s strani Republike Slovenije povrne v višini izplačanega nadomestila, ki ne presega višine povprečne plače za leto 2019 v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.

Pravico do povračila nadomestila plače bodo lahko uveljavili delodajalci, ki so napotili delavce na čakanje oziroma pri katerih delavec zaradi koronavirusa ni mogel opravljati dela že pred uveljavitvijo tega zakona, za obdobje od 13. marca 2020.

Višina povračila izplačanega nadomestila plače

Zakon ureja celotno (100%) povračilo izplačanih nadomestil plače s strani države kot tudi pripadajočih prispevkov za socialno varnost delojemalca in delodajalca, ki jih bo prav tako plačala Republika Slovenija.

Pravico do povračila nadomestila plače bodo lahko uveljavili delodajalci, ki so napotili delavce na čakanje oziroma pri katerih delavec zaradi koronavirusa ni mogel opravljati dela že pred uveljavitvijo tega zakona, za obdobje od 13. marca 2020.

Obveznosti delodajalca

- v obdobju prejemanja povračila izplačanih nadomestil plače mora delodajalec delavcem izplačevati neto nadomestila plače;

- ne sme odrejati nadurnega dela, če to delo lahko opravi z delavci na začasnem čakanju na delo;

- če delodajalec delavca pozove, da se vrne na delo, o tem predhodno obvesti Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.

- če delavcu preneha odsotnost iz razlogov višje sile, o tem obvesti Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje z dnem prenehanja odsotnosti.

- če delodajalec ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom tega člena, mora prejeta sredstva v celoti vrniti v trikratni višini.

image
Andrej Petelinšek Fotografija je simbolična.

Povračilo nadomestila plače delavcem zaradi odsotnosti iz razloga višje sile

Pravico do povračila izplačanih nadomestil plače delavcem, ki zaradi višje sile ne morejo opravljati dela, lahko uveljavlja vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, ki izjavi, da delavci dela ne opravljajo zaradi višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol in drugih objektivnih razlogov ali nemožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami in zaradi tega prejemajo nadomestilo plače.

Vsa ostala določila so enaka kot v primeru delavcev, ki čakajo na delo.

Oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zaposlene, ki delajo

Za delavce, ki delajo, so delodajalci oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v mesecu aprilu in maju 2020 (kar znese 24,35% bruto plače).

Delodajalci iz prejšnjega odstavka vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnik minimalne plače (2.821 EUR bruto), izplačajo mesečni krizni dodatek v višini 200 evrov, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

Bolniške odsotnosti

Bolniške odsotnosti že od 1. dne naprej krije zavarovalnica v celoti in ne delodajalec.

Krediti, plačilni rok, pomoč

Kreditojemalci imajo možnost odloga plačila obveznosti za 12 mesecev. Država daje poroštvo. Za kreditojemalce, ki najemajo kredit pri javnem skladu, lahko velja odlog plačila do 12 mesecev. Plačilni roki države zasebnim subjektom so skrajšani na osem dni. Kadar je upnik javni organ, so plačilni roki 60 dni. Poslovodstvo ni zavezano vložiti predloga za stečaj ali prisilno poravnavo, če je insolventnost družbe nastala kot posledica razglasitve epidemije. Ukrep se uporablja med veljavnostjo zakona in še tri mesece po prenehanju.

Na voljo so sredstva za podporo raziskovalno-razvojnim projektom in naložbe v raziskave, razvoj in proizvodnjo cepiv, zdravil in zaščitne opreme.

image
Profimedia Fotografija je simbolična.

POVZETEK ZA S.P.

Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka

Upravičenci

Upravičenec do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka je upravičenec, ki zaradi epidemije COVID-19 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu.

Bistveno zmanjšan obseg opravljanja dejavnosti pomeni:

- vsaj 25% zmanjšanje prihodkov upravičenca iz prejšnjega člena v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020 ali

- vsaj 50% zmanjšanje prihodkov upravičenca iz prejšnjega člena v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020.

Upravičenci so upravičeni do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka v višini 350 evrov za mesec marec in po 700 evrov za meseca april in maj 2020, če so opravljali dejavnost najmanj od 13. marca 2020 do uveljavitve zakona. Velja tudi za kmete in verske uslužbence.

Do izplačila mesečnega temeljnega dohodka ni upravičena oseba, če ima na dan uveljavitve tega zakona neplačane zapadle davčne obveznosti.

Izplačilo

Za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka mora upravičenec preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije predložiti izjavo, s katero izjavlja, da je samozaposlena oseba in da zaradi epidemije COVID-19 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu.

Upravičencu, ki vloži izjavo do 18. aprila 2020 za mesec marec, nakaže Finančna uprava Republike Slovenije mesečni temeljni dohodek 25. aprila 2020. Upravičencu, ki vloži izjavo od 19. aprila do 30. aprila 2020, vloži izjavo za mesec marec ali april ali meseca marec in april skupaj, nakaže Finančna uprava Republike Slovenije do 10. maja 2020. Upravičencu, ki vloži izjavo od 1. maja do 31. maja 2020 za mesec marec ali april ali maj ali dva ali tri od navedenih mesecev skupaj, nakaže Finančna uprava Republike Slovenije 10. junija 2020.

Upravičenec prejme mesečni temeljni dohodek v višini 350 evrov za mesec marec 2020, 700 evrov za april 2020 in 700 evrov za maj 2020. Če poda izjavo za več mesecev skupaj, se mu nakaže seštevek mesečnih temeljnih dohodkov za posamezne mesece.

Vračilo mesečnega temeljnega dohodka

Izjava upravičenca, da zaradi epidemije COVID-19 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, je informacija javnega značaja in se objavi na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije. Do pomoči so upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20% glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 niso dosegli več kot 20% rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. V primeru, da ta pogoj pomoči ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč.

image
Profimedia Fotografija je simbolična.

Oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene osebe

Samozaposlena oseba, ki ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, je za mesec april in maj 2020 oproščena plačila prispevkov za vsa obvezna socialna zavarovanja v celoti.

Do oprostitve ni upravičena oseba, če ima na dan uveljavitve tega zakona neplačane zapadle davčne obveznosti.

Samozaposlene osebe morajo za uveljavitev upravičenja neplačila prispevkov predložiti izjavo, da zaradi epidemije COVID-19 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu (to pomeni, da so prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 odstotkov glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 niso dosegli več kot 20% rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019). Za posamezni mesec so upravičeni neplačila prispevkov, če izjavo predložijo najpozneje do konca meseca, za katerega želijo uveljaviti oprostitev plačila prispevkov, razen za mesec marec, za katerega lahko vložijo do konca aprila. Za uveljavljanje upravičenja oprostitve plačila prispevkov in za uveljavljanje mesečnega temeljnega dohodka se uporabi ista izjava.

Če se naknadno ugotovi, da izjava vsebuje neresnične podatke, so prejemniki dolžni vrniti oproščene prispevke za socialno varnost, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.

POVZETEK ZA FUNKCIONARJE

Za čas epidemije se jim plače znižajo za 30 odstotkov, izvzeti so funkcionarji sodstva, ustavnega sodišča in lokalnih skupnosti.

image
Sašo Bizjak Fotografija je simbolična.

POVZETEK ZA UPOKOJENCE

Upokojencem z manj kot 500 evri pokojnine pripada krizni dodatek 300 evrov, s pokojnino med 500,1 evri in 600 evri 230 evrov, med 600,1 in 700 evri pokojnine pa 130 evrov dodatka.

Prejemniki varstvenega dodatka, za katerega je cenzus 591 evrov, bodo dobili solidarnostni dodatek 130 evrov.

image
Robert Balen Fotografija je simbolična.

POVZETEK ZA ŠTUDENTE

Vsi redni študenti prejmejo enkratni dodatek 150 evrov. Izredni študenti ga ne prejmejo, čeprav je bilo sprva napovedano drugače. 

image
Andrej Petelinsek Fotografija je simbolična.

POVZETEK ZA DRUŽINE IN PREJEMNIKI SOCIALNE POMOČI

Družinam s tremi otroki se ob dodatku za veliko družino nameni 100 evrov več (skupaj 504 evre), s štirimi otroki ali več pa 200 evrov (skupaj 691 evrov). Upravičenci do denarne socialne pomoči bodo prejeli po 150 evrov dodatka. Za samsko osebo, ki dobiva 402 evra socialne pomoči, to pomeni 150 evrov dodatka, za štiričlansko družino s približno 1100 evrovo socialne pomoči pa 600 evrov dodatka. Veljavnost vseh transferjev, ki bi potekli, se avtomatično podaljša.

Anketa

Bosta sami vnovčili turistični bon, s katerim država skuša pomagati turističnemu gospodarstvu v Sloveniji?

Sudoku