pišite nam | informacije o spletni strani | najbolj brane novice  
   
 
   
  PRVA STRAN  
  DRUŠTVA UPOKOJENCEV  
  MOJE ZDRAVJE  
  RECEPTI  
  MOJ VRT  
  ZANIMIVOSTI  
  IZLETI  
  ŠPORT IN REKREACIJA  
  ZDRAVA VADBA  
  PRAKTIČNI NASVETI  
  POMOČ, OSKRBA IN VAROVANA STANOVANJA  
  DOMOVI ZA STAREJŠE  
  POKOJNINE, FINANCE IN PRAVNI NASVETI  
   
 
Pokojnine višje od 1.095,11 EUR bodo obdavčene
četrtek, 10.1.2013
         

Zakon o dohodnini in pokojnine v letu 2013

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije pri obračunu pokojnin, invalidskih nadomestil, priznavalnin in drugih denarnih dajatev upošteva veljavno zakonodajo in sicer Zakon o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh-2) in Zakon o davčnem postopku (v nadaljevanju ZDavP-2), ki sta bila objavljena v Uradnem listu RS št. 117/2006 in veljata od 1.1.2007 dalje.

V letu 2013 se sistem in tehnika obračunavanja akontacije dohodnine od pokojnin, invalidskih nadomestil in drugih denarnih dajatev, ki jih obračunava in izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod) v primerjavi s preteklim letom ne spreminjata.

Pogoji za upokojitev 2013: tukaj.

Upokojitev 2013 - kakšen je postopek?: tukaj.

Studio ob 17:00 - Kaj prinaša pokojninska reforma? tukaj.


V Uradnem listu RS, št. 102 je dne 21.12.2012 Ministrstvo za finance objavilo Pravilnik o določitvah olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2013. Dohodninsko lestvico in zneske olajšav, ki jih omogoča ZDoh-2, je uskladilo s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju od novembra 2011 do novembra 2012, in sicer za 0,0230 oz. 2,3%.

Splošna olajšava, do katere imajo pravico vsi zavezanci (rezidenti RS), znaša od 1.1.2013 na letni ravni 3.302,70 EUR oz.na mesečni ravni 275,22 EUR.

Nanovo določena vrednost olajšave za osebe po 65. letu starosti, na letni ravni znaša 1.421,35 EUR oz. 118,44 EUR na mesečni ravni. Po ZDoh-2 imajo prejemniki pokojnin s stalnim bivališčem v državi Sloveniji pravico še do pokojninske olajšave, ki znaša 13,5 odstotka pokojnine.

Zavod bo v letu 2013 ob nakazilu pokojnin in drugih obdavčljivih dajatev pri mesečnem obračunu akontacije dohodnine upošteval zneske olajšav in lestvico za odmero dohodnine za leto 2013, tako pri rednih nakazilih pokojnin in drugih obdavčljivih dajatev, kot tudi pri izrednih nakazilih.

Tudi v letu 2013 večina uživalcev pokojnin zaradi določene nove davčne lestvice in višjih zneskov olajšav, ne bo plačevala akontacije dohodnine od mesečnih pokojnin. Pri višini pokojnine nad zneskom 1.095,11 EUR, z upoštevanjem le splošne in pokojninske olajšave, nastopi davčni odtegljaj.

V nadaljevanju podrobneje pojasnjujemo način obdavčitve pokojninskih dajatev in tehniko odmere ter izračuna akontacije dohodnine od mesečnega prejemka.


1. Predmet obdavčitve po 40. čl. Zdoh

a) dohodki iz zaposlitve: pokojnine, delne pokojnine,invalidska nadomestila in drugi dohodki iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kot so: odpravnina, oskrbnina, vojaška pokojnina, kmečka starostna pokojnina, letni dodatek, dodatek k tuji pokojnini, akontacije tujih pokojnin. Zakon loči invalidska nadomestila v dve skupini, in sicer, če je:

Zavod glavni izplačevalec:

 • nadomestilo plače za čas čakanja na razporeditev ali zaposlitev na drugem ustreznem delu,
 • nadomestilo za čas čakanja ali dejanske poklicne rehabilitacije,
 • delna invalidska pokojnina, če uživalec ni vključen v zavarovanje,
 • začasno nadomestilo ali nadomestilo za invalidnost, če uživalec ni vključen v zavarovanje;

Zavod ni glavni izplačevalec:

 • nadomestilo plače zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu,
 • delna invalidska pokojnina, če uživalec je vključen v zavarovanje,
 • začasno nadomestilo ali nadomestilo za invalidnost, če uživalec je vključen v zavarovanje,
 • delno nadomestilo.

Zavod pa nastopa kot drugi delodajalec (izplačevalec) v primeru izplačila pokojnin, in sicer:

 • delna pokojnina
 • polovica pokojnine

b) drugi dohodki: priznavalnine po zakonu o republiških priznavalninah in po zakonu o uresničevanju javnega interesa na področju kulture ter priznavalnine učiteljem slovenskega jezika.


2. Davčna osnova:

V skladu z 41. čl. ZDoh-2 se v davčno osnovo od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja šteje dohodek, kot je odmerjen v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in v skladu z drugimi predpisi. Za določitev davčne osnove pri vdovski in družinski pokojnini se upošteva število družinskih članov, ki jo prejemajo.

Pri pokojninah, invalidskih nadomestilih in drugih dajatvah iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, se za davčno osnovo šteje usklajeni znesek te dajatve, odmerjen v skladu z odločbo Zavoda. V primeru hkratnega nakazila pokojnine ali invalidskega nadomestila (če je Zavod glavni izplačevalec) in letnega dodatka, kateri je po dohodninskem zakonu tudi obdavčljiv, predstavlja osnovo za obračun akontacije dohodnine skupni znesek obeh dajatev.


3. Dajatve, ki so oproščene plačila dohodnine:

 • doživljenjska mesečna renta po zakonu o žrtvah vojnega nasilja in zakonu o pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991,
 • zamudne obresti, izplačane na podlagi sodne odločbe,
 • zamudne obresti, izplačane na podlagi upravne odločbe ali izvensodne poravnave ali poravnave v upravnem postopku, če ne presegajo zneska zamudnih obresti, ki bi jih v podobnem primeru določilo sodišče oz. upravni organ,
 • invalidnina za telesno okvaro in dodatek za pomoč in postrežbo po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
 • nadomestilo za invalidnost in dodatek za pomoč in postrežbo po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,
 • preživnina po zakonu o preživninskem varstvu kmetov.


4. Dohodninska lestvica za leto 2013

Stopnjo dohodnine določa 122. člen ZDoh-2. Zneski neto mesečnih davčnih osnov se enkrat letno uskladijo s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin v Sloveniji za mesec november tekočega leta v primerjavi z mesecem novembrom prejšnjega leta po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, in sicer najpozneje v decembru tekočega leta za naslednje leto.

Pri obračunu akontacije dohodnine se v letu 2013 upošteva lestvica preračunana na 1/12 leta, in sicer:


5. Davčne olajšave in obračun akontacije dohodnine

Olajšave, ki se upoštevajo upravičencu - rezidentu Republike Slovenije pri mesečnem obračunu akontacije dohodnine so določene v 111. členu, 112. členu, 114. členu in 115. členu ZDoh-2. V letu 2013 so določeni naslednji zneski olajšav:

a. splošna olajšava: mesečno v višini 275,22 EUR

b. osebna olajšava:

 • invalidu s 100% telesno okvaro in dodatkom za pomoč in postrežbo mesečno v višini 1.471,57 EUR,
 • po dopolnjenem 65. letu starosti: mesečna v višini 118,44 EUR,
 • »pokojninska olajšava« je določena v višini 13,5% od usklajene in odmerjene dajatve;

c. posebna olajšava za vzdrževane družinske člane:

 • za vzdrževane otroke

 • za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana(npr. zakonca)
Mesečna olajšava = 203,07 EUR

Od 1.1.2007 dalje se v skladu s 7. odst. 127. čl. ZDoh-2, prejemnikom invalidskih nadomestil, ki poleg nadomestila prejemajo tudi plačo oz. so vključeni v obvezno zavarovanje ter prejemnikom delne pokojnine in polovice pokojnine, akontacija davka izračuna po stopnji 25% od davčne osnove, z upoštevanjem pokojninske olajšave v višini 13,5%. V skladu z 8. odst. 127. čl. ZDoh-2 se lahko zavezanec sam odloči za znižanje stopnje akontacije dohodnine (vendar ne nižje od 16%).


6. Pokojnine višje od 1.095,11 EUR bodo obdavčene

V letu 2013 se zvišuje meja, pri kateri uživalec pokojnine ali invalidskega nadomestila pri mesečnem obračunu ne plača akontacije dohodnine, če je Zavod glavni izplačevalec. Pri višini pokojnine nad zneskom 1.095,11 EUR, z upoštevanjem le splošne in pokojninske olajšave, nastopi davčni odtegljaj. Z upoštevanjem tudi osebne olajšave za starost nad 65. let pa nastopi davčni odtegljaj pri višini pokojnine nad zneskom 1.332,03 EUR.

Uživalci pokojnin, rezidenti držav članic EU, lahko uveljavljajo le splošno ter posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane, ne pa tudi pokojninske olajšave. Navedene olajšave lahko takšen uživalec pokojnine uveljavlja ob pogoju, da z dokazili dokaže, da znašajo njegovi dohodki (iz zaposlitve, iz opravljanja dejavnosti ali iz osnovne kmetijske oz. gozdarske dejavnosti), doseženi v Republiki Sloveniji, najmanj 90% njegovega celotnega obdavčljivega dohodka v davčnem letu. Omenjene olajšave se upoštevajo le na letni ravni, kar pomeni, da se pri tekočem obračunu akontacije dohodnine pri pokojnini ne upoštevajo.

Uživalci pokojnin, ki niso rezidenti Republike Slovenije ali države članice EU, niso upravičeni do koriščenja olajšav.

Vir: ZPIZ


Bodite obveščeni, naročite se na e-novice: tukaj.

- Vrni se nazaj na POKOJNINE, FINANCE IN PRAVNI NASVETI

- Vrni se nazaj na PRVO STRAN

Priporočamo ogled naslednjih novic:
  Pogoji za upokojitev 2013
Pogoji za upokojitev, zniževanje upokojitvene starosti, bonusi za nadaljno aktivnost in malusi ...
ponedeljek, 31.12.2012
 
 

četrtek, 1.1.1970
 
  Pokojnine - analiza po letih in mesecih
Pokojnine - analiza po mesecih: starostna, družinska, kmečka, invalidska, vdovska, vojaška, državna...
sobota, 27.11.2010
 
  Nasvet ZPIZ-a za nove upokojence
Vsem bodočim upokojencem, ki so že odjavljeni iz delovnega razmerja, a odločbe z ZPIZ-A še niso dobili ...
petek, 4.1.2013
 
  Video - Anka Tominšek po seji ZPIZ
Oglejte si zanimiv video prispevek ga. Anka Tominšek po seji ZPIZ-a.
četrtek, 20.12.2012
 
  Pokojninska reforma sprejeta
Odbor DZ za delo nadaljuje obravnavo pokojninske reforme s členi o odmeri pokojnine ...
sreda, 28.11.2012
 
  Vremenska napoved - projekcije
Vreme in vremenska napoved, temperatura zraka in morja, veter, padavine, biovreme ...
petek, 1.1.2016
 
 
 
 


 
Save Save